Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy regulamin i polityka prywatności określa zasady funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej www.izba.szprotawa.org.pl.

§1 Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Strona – usługa polegająca na udostępnieniu danych, dostępna pod adresem www.izba.szprotawa.org.pl;
2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Strony przez odbieranie z niej danych;
3. Administrator – właściciel Strony i osoby z nim współpracujące zapewniające kompleksową obsługę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem Strony;

§2 Niezbędnym dla korzystania ze Strony jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies.

§3 Administrator oświadcza, że Publikacje na Stronie są przygotowywane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanej Strony.

§4 Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych na Stronie treści, w tym treści nieprawidłowych i nieaktualnych. Straty, szkody, bądź utracone korzyści nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Administratora.

§5 Administrator nie udostępnia żadnym podmiotom informacji dotyczących Użytkownika bez wyraźnej zgody tego Użytkownika.

§6 Adresy IP, dzięki którym można ustalić skąd nastąpiło połączenie są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych związanych z administracją Strony.

§7 Strona może wykorzystywać cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwery serwisów internetowych na komputerze użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

§8 Regulamin Strony wchodzi w życie z dniem 1-12-2012r.;

§9 W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa;

§10 Administrator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie.